مقاله دریافتی

خودت رو بساز

/self-improvement
گوشـه ای از جزوه ام نوشـتم مـهــر اصـیل بر پایه دوسـت داشـتن خـردمندانه است و فـرد خـردمند به خوبی این نکته را مـیداند که هنگامی دوسـت داشـتن دیگران ، صـدق خواهد داشـت که پیـش از آن ، خـود را پذیرفته باشد و دوسـت بدارد.

خودشناسی

/self-knowledge
فهمیدم یه وقتایی توی دنیای آدم بزرگا "عقربه های یه ساعت" هم میتونه قاتل باشه... وقتی مدام نشون میده این همه زمان گذشته و تو هنوزم...

قضاوت نکنیم

/do-not-judge
من در جامعه ای زندگی می کنم که آدمها از زن و مرد و پیر و جوان در حال قضاوت شدن هستند

احساسات درونی یک انسان

/inner-feelings
من نویسنده نیستم.. ولی دوست دارم یک نکته ایی که برای خودم جالب بود.. با مجله شما به اشتراک بگذارم.

اعتماد به نفس

/fight-for-your-life
اگر قراره توی زندگیت بجنگی واسه خودت بجنگ...