کاریابی راز خلق

کارجو : حسابدار

/work---344
جویای کار درحوزه ی امور مالی و حسابداری

کارجو: حسابدار

/work---337
جویای کار در حوزه ی حسابداری و امور مالی

کارجو: منشی دفتری

/work---330
جویای کار در حوزه ی امور اداری 

کارجو :حسابدار

/work---326
جویای کار در حوزه ی حسابداری و امور مالی

کارجو : مهندس برق

/work---321
جویای کار در صنعت برق 

استخدام اپراتور دستگاه

/jab-257
یک کارخانه معتبر در حوزه تولید استخدام می کند.

استخدام مدیر داخلی

/jab-250-3
یک مجموعه کسب وکار معتبر استخدام می کند 

استخدام حسابدار

/jab-250
یک مجموعه کسب وکار معتبر استخدام می کند.

استخدام حسابدار

/jab-242-2
یک شرکت معتبر در حوزه تولید استخدام می کند

استخدام منشی اداری

/work---238-2
یک موسسه خیریه استخدام می کند