کاریابی

کارجو : راننده

/work---347
جویای کار در حوزه ی رانندگی 

کارجو :حسابدار

/work---326
جویای کار در حوزه ی حسابداری و امور مالی

استخدام فروشنده

/jab-250-2
یک فروشگاه معتبر در حوزه فروش استخدام می کند 

کارجو : منشی اداری

/work---108
جویای کار در زمینه منشی اداری ، دفتری ،پزشکی و خدماتی

کارجو : پرستار

/work---116
جویا یار در زمینه پرستاری ، صنایع بسته بندی شرکت های خدماتی،مشاغل خانگی

کارجو : آشپز

/work---122
جویای کار در زمینه آشپزی و کمک آشپز در هتل ها ،رستوران ها و کارخانجات دارای رستوران

کارجو : تکنسین برق

/work---126
جویای کار در زمینه شرکت های تاسیساتی ، کارخانجات و شرکت های ساختمانی 

کارجو : نیرو ساده

/work---130
جویای کار در زمینه خدمات مربوط به کارخانجات ،کارگری واحد های تولیدی،صنایع بسته بندی ،خدمات نظافتی ،خدمات شرکت های خصوصی

کارجو : نیرو فنی

/work---134
جویای کار در زمینه نیروی خدمات خط تولید ،کارگری کارخانجات و واحد های تولیدی 

کارجو : منشی اداری

/work---139
جویای کار در زمینه منشی اداری ،دفتری و پزشکی