مصاحبه شغلی

کارجو : حسابدار

/work---329
جویای کار دز حوزه ی امور مالی و حسابداری

کارجو :صندوقدار

/work---324
جویای کار در حوزه ی صندوقداری و امور دفتری 

کارجو : راننده

/work---113
جویای کار در زمینه رانندگی 

کارجو : نیرو خدماتی

/work---118
جویای کاردر زمینه کار خانگی 

کارجو : نیرو خدمات

/work---123
جویای کار در زمینه صنایع بسته بندی ،اپراتور کارخانجات ،خدمات واحد های تولیدی 

کارجو : حسابدار

/work---127
جویای کار ر زمینه حسابدار،کمک حسابدار ، انبار دار و اور مالی 

کارجو : منشی اداری

/work---131
جویای کار در زمینه منشی اداری،پزشکی و خدماتی 

کارجو : نیرو فنی

/work---135
جویای کار در زمینه کارخانجات (کارخانه سیمان)

کارجو : نیرو فنی

/work---141
جویای کار در زمینه ساختمانی (ایزوگام کاری) و رانندگی 

کارجو : نیرو فنی

/work---145
جویای کار در زمینه فنی کارخانه سیمان،کائولین ،نیروگاه ها و کارخانه فولاد