روزمه نویسی

کارجو : راننده

/work---113
جویای کار در زمینه رانندگی 

کارجو : کار اداری

/work---117
جویای کار در زمینه اداری ،کارفنی ،مربی گری و منشی 

کارجو : آشپز

/work---122
جویای کار در زمینه آشپزی و کمک آشپز در هتل ها ،رستوران ها و کارخانجات دارای رستوران

کارجو : حسابدار

/work---127
جویای کار ر زمینه حسابدار،کمک حسابدار ، انبار دار و اور مالی 

کارجو : منشی اداری

/work---131
جویای کار در زمینه منشی اداری،پزشکی و خدماتی 

کارجو : نیرو فنی

/work---135
جویای کار در زمینه کارخانجات (کارخانه سیمان)

کارجو : نیرو فنی

/work---141
جویای کار در زمینه ساختمانی (ایزوگام کاری) و رانندگی 

کارجو : نیرو فنی

/work---145
جویای کار در زمینه فنی کارخانه سیمان،کائولین ،نیروگاه ها و کارخانه فولاد 

کارجو : حسابدار

/work---151
جویای کار در زمینه حسابداری، انبار داری ،کمک حسابدار 

کارجو: مهندسی فناوری اطلاعات

/work---153
جویای کار در زمینه فناوری اطلاعات ،پشتاوان شبکه،نرمافزارو سخت افزار ،برنامه نویسی،تکنیسین کامپیوتر