خراسان رضوی

کارجو : پیراشگر مردانه

/work---104
جویای کار در زمینه کارخانجات واحد های تولیدی و صنعتی ،اپراتور واحد های تولیدی شرکت های خدماتی

کارجو : حسابدار

/work---115
جویای کار در زمینه حسابداری ،کامپیوتر ، منشی اداری 

کارجو : نگهبان

/work---119
جویای کار در زمینه نگهبانی ، بیمارستان و خدماتی  

کارجو : نیرو خدمات

/work---124
جویای کار در زمینه خدمات آشپزخانه، صنایع دسته بندی ،نیروی خدمات شرکت های خدماتی و خصوصی 

کارجو : تکنسین برق

/work---128
جویای کار در زمینه شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی و راه آهن 

کارجو : نیرو فنی

/work---132
جویای کار در زمینه کار در کارخانجات سیمان ،کارخانه کائولین ،کارخانجات صنعتی ،نیروگاه و معادن خواف ، واحدهای تولیدی

کارجو : دارویار

/work---136
جویای کار در زمینه دارویاری و حسابداری وکار دفتری

کار جو:مدیر داخلی

/work---142
جویای کار در زمینه مشاورکسب و کار ،طراح بازاریابی ،مدیر نیروی انسانی ،مدیر داخلی ،تبلیغ نویس ، مدیر کانون آگهی تبلیغات ،مدیر بازاریابی و فروش ، بنگاه های اقتصادی 

کارجو : نیرو فنی

/work---146
جویای کار در زمینه  فنی مهندسی 

کارجو : کشاورز

/work---150
جویای کار در زمینه کشاورزی