تربت حیدریه

کارجو :حسابدار

/work---326
جویای کار در حوزه ی حسابداری و امور مالی

کارجو : کاراداری

/work---107
جویای کار در زمینه دفاتر خدمات قضائی پلیس10+  ، دفتر پیشخوان دولت ،خدمات اداری و نهادهای اجتماعی 

کارجو : حسابدار

/work---115
جویای کار در زمینه حسابداری ،کامپیوتر ، منشی اداری 

کارجو : نگهبان

/work---119
جویای کار در زمینه نگهبانی ، بیمارستان و خدماتی  

کارجو : حسابدار

/work---125
جویای کار در زمینه حسابداری ،کارپردازی ،کمک حسابدار ، انبار داری و امور مالی 

کارجو : منشی اداری

/work---129
جویای کار در زمینه منشی اداری ، دفتری، پزشکی

کارجو : نیرو فنی

/work---133
جویای کار در زمینه کار در کارخانجات سیمان ،کارخانجات صنعتی ،نیروگاه و معادن خواف ، واحدهای تولیدی 

کارجو : حسابدار

/work---137
جویای کار در زمینه حسابداری و کمک حسابداری و انبار داری 

کارجو : کار اداری

/work---143
جویای کار در زمینه شرکت های حقوقی ، دفاتر تبلیغاتی ، کانون های آگهی ،چاپخانه ها ، دفاتر خدمات مانند پلیس10+ ،پیشخوان نشریات

کارجو :کار اداری

/work---147
جویای کاردر زمینه کار اداری و دفتری