بکار گماری

کارجو : حسابدار

/work---121
جویا یکار در زمینه حسابدار ،کمک حسابدار ، انبار دار ، امور مالیو مشاغل مرتبط با رشته حسابداری

کارجو : فروشنده

/work---176
جویای کار در زمینه فروشندگی در فروشگاه ها 

کارجو : نیرو فنی

/work---198
جویای کار در زمینه فنی ساختمانی و برق ساختمانی 

کارجو : مهندسی عمران

/work---208
جویای کار در زمینه رشته عمران

کارجو : کار ساده

/work---262-2
جویای کار ساده 

کارجو:فتوشاپ

/work---298
جویای کار عکاسی و فتوشاپ