بازارکار تربت حیدریه

کارجو :مدرس

/work---327
جویای کار درحوزه ی آموزش ابتدایی

استخدام پشتیبان اداری و آموزشی

/jab-1
آموزشگاه  راز خلق استخدام می کند.

کارجو : خیاط

/work---101
جویای کار در زمینه خیاطی 

کارجو : نگهبان

/work---119
جویای کار در زمینه نگهبانی ، بیمارستان و خدماتی  

کارجو : تکنسین برق

/work---128
جویای کار در زمینه شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی و راه آهن 

کارجو : نیرو فنی

/work---132
جویای کار در زمینه کار در کارخانجات سیمان ،کارخانه کائولین ،کارخانجات صنعتی ،نیروگاه و معادن خواف ، واحدهای تولیدی

کارجو : دارویار

/work---136
جویای کار در زمینه دارویاری و حسابداری وکار دفتری

کار جو:مدیر داخلی

/work---142
جویای کار در زمینه مشاورکسب و کار ،طراح بازاریابی ،مدیر نیروی انسانی ،مدیر داخلی ،تبلیغ نویس ، مدیر کانون آگهی تبلیغات ،مدیر بازاریابی و فروش ، بنگاه های اقتصادی 

کارجو : نیرو فنی

/work---146
جویای کار در زمینه  فنی مهندسی 

کارجو : کشاورز

/work---150
جویای کار در زمینه کشاورزی