بایگانی نوشته‌ها


خودت رو بساز

خودت رو بساز

گوشـه ای از جزوه ام نوشـتم مـهــر اصـیل بر پایه دوسـت داشـتن خـردمندانه است و فـرد خـردمند به خوبی این نکته را مـیداند که هنگامی دوسـت داشـتن دیگران ، صـدق خواهد داشـت که پیـش از آن ، خـود را پذیرفته باشد و دوسـت بدارد.

خودشناسی

خودشناسی

فهمیدم یه وقتایی توی دنیای آدم بزرگا "عقربه های یه ساعت" هم میتونه قاتل باشه... وقتی مدام نشون میده این همه زمان گذشته و تو هنوزم...