کاریابی رازخلق

استخدام راننده پایه یک

/jab-279
یک کارخانه معتبر استخدام می کند.

کارجو : حسابدار

/work---348
جویای کار درحوزه ی حسابداری

کارجو : مهندسی مکانیک خودرو

/work---345
جویای کار در حوزه ی مهندسی خودرو 

کارجو : مهندس مکانیک

/work---342
جویای کار در حوزه ی امورر فنی ومهندسی

کارجو : نیروی ساده

/work---341-2
جویای کار دررحوزه ی فنی 

کارجو: منشی اداری

/work---328
جویای کار در حوزه ی امور اداری و دفتری

استخدام منشی اداری

/jab-195-1
یک شرکت معتبر در حوزه ی تبلیغات استخدام می کند

کارجو

/work-280
جویای کار :حسابدار

کارجو

/work-182
جویای کار : حسابدار و کمک حسابدار