کاریابی رازخلق

کارجو : حسابدار

/work---348
جویای کار درحوزه ی حسابداری

کارجو : مهندسی مکانیک خودرو

/work---345
جویای کار در حوزه ی مهندسی خودرو 

کارجو : مهندس مکانیک

/work---342
جویای کار در حوزه ی امورر فنی ومهندسی

کارجو : نیروی ساده

/work---341-2
جویای کار دررحوزه ی فنی 

کارجو: منشی اداری

/work---328
جویای کار در حوزه ی امور اداری و دفتری

استخدام منشی اداری

/jab-195-1
یک شرکت معتبر در حوزه ی تبلیغات استخدام می کند

کارجو

/work-280
جویای کار :حسابدار

کارجو

/work-182
جویای کار : حسابدار و کمک حسابدار 

دوره‌ی پارادایم

/paradigm
🎯آرامش، شادی و موفقیت را شخصیت ها با پارادایم خود بدست می آورند
✅شخصیت شما شغل شما را تعیین میکند
✅در جامعه شخصیت شما ارتباط برقرار میکند
✅و در هر لحظه رفتار شخصیت شما به شما آرامش می دهد یا آن را از شما سلب میکند
🏆وقتی شخصیت زیبائی از خود بسازید و پارادایم خود را ارتقا دهید رهبر زندگی خود هستید🏆