کاریابی تربت حیدریه

کارجو : مهندس عمران

/work---334
جویای کار در حوزه ی مهندسی عمران 

کارجو :مهندس عمران

/work---322
جویای کار درحوزه ی مهندسی عمران وصنعت ساختمان 

کارجو : مهندس برق

/work---321
جویای کار در صنعت برق 

استخدام حسابدار

/jab-237
یک شرکت معتبر در حوزه صنعت استخدام می کند 

استخدام کارشناس فناوری

/jab-215-2
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری استخدام می کند .

استخدام کمک آشپز

/jab-214-2
یک  رستوران معتبر در حوزه ی خدمات  استخدام می کند

استخدام کاربر دفترپیشخوان

/jab-213
یک دفترپیشخوان معتبر استخدام می کند

استخدام حسابدار

/jab-203-2
یک فروشگاه شرکت معتبر در حوزه ی صادرات  استخدام می کند

کارجو

/work-280
جویای کار :حسابدار

استخدام مدیر فروش

/jab-201-2
یک شرکت معتبر در حوزه ی صنعت استخدام می کند