پارک علم وفناوری

استخدام کارشناس فناوری

/jab-215-2
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری استخدام می کند .