فنی وحرفه ای

دوره ی کارور Auto CAD

/auto-cad
کارور  AutoCADاز مشاغل حوزه فناوري اطلاعات محسوب مي شود. وظايفي از قبيل نصب و راه اندازي نرم افزار، ترسيم و ويرايش طرح ها و نقشه ها، اندازه گزاري، ترسيم سه بعدي و چاپ را در بر دارد. اين شغل با مشاغل مديرطراحي، مهندس تجزيه و تحليل، معماران سيستم و مهندس ناظر در ارتباط است