فرص شغلی

کارجو : حسابدار

/work---137
جویای کار در زمینه حسابداری و کمک حسابداری و انبار داری 

کارجو :کار ساده

/work---254
جویای کار ساده ،بنایی ،نگهبانی ،کشاورزی ،دامداری