فرصت شغلی تربت حیدریه

استخدام اپراتور دستگاه

/jab-257
یک کارخانه معتبر در حوزه تولید استخدام می کند.

استخدام نانوا

/jab-214-4
یک رستوران در حوزه ی خدمات استخدام می کند

استخدام کارگر ساده

/jab-215
یک کارگاه معتبر درحوزه ی سنگ استخدام می کند