فرصت شغلی

کارجو : حسابدار

/work---348
جویای کار درحوزه ی حسابداری

کارجو : راننده

/work---347
جویای کار در حوزه ی رانندگی 

کارجو : حسابدار

/work---344
جویای کار درحوزه ی امور مالی و حسابداری

کارجو : مهندسی مکانیک خودرو

/work---345
جویای کار در حوزه ی مهندسی خودرو 

کارجو : مهندس مکانیک

/work---342
جویای کار در حوزه ی امورر فنی ومهندسی

کارجو : نیروی ساده

/work---341-2
جویای کار دررحوزه ی فنی 

کارجو : مهندس عمران

/work---341
جویای کار درحوزه ی مهندسی عمران 

کارجو: حسابدار

/work---337
جویای کار در حوزه ی حسابداری و امور مالی

کارجو : مهندس شیمی

/work---336
جویای کار در حوزه ی مهندسی شیمی

کارجو : مهندس کامپیوتر

/work---335
جویای کار در حوزه ی فنی و مهندسی