رزومه نویسی

کارجو : مهندس مکانیک

/work---342
جویای کار در حوزه ی امورر فنی ومهندسی

کارجو : مهندس کامپیوتر

/work---335
جویای کار در حوزه ی فنی و مهندسی

کارجو:متصدی دبیرخانه

/work---333
جویای کار در حوزه ی اموراداری

کارجو : حسابدار

/work---329
جویای کار دز حوزه ی امور مالی و حسابداری

کارجو

/work-182
جویای کار : حسابدار و کمک حسابدار 

استخدام برق کار صنعتی

/jab-200
یک شرکت معتبر در حوزه ی صنعت و تولید استخدام می کند

استخدام تراشکار

/jab-199
یک شرکت معتبر در حوزه ی تولید و صنعت استخدام می کند

استخدام روانشناس

/jab-197
یک خیریه معتبر استخدام می کند.

استخدام کارشناس HSE

/job-191
یک شرکت معتبر در حوزه ی ساختمان، مسئول بهداشت ایمنی و محیط زیست(HSE) استخدام می کند.