خراسان

کارجو : منشی اداری

/work---339
جویای کار در حوزه ی امور اداری و دفتری

کارجو :حسابدار

/work---331
جویای کار درحوزه ی حسابداری و امور مالی

کارجو : حسابدار

/work---323
جویای کار در حوزه ی امور مالی و حسابداری

استخدام حسابدار

/jab-242-2
یک شرکت معتبر در حوزه تولید استخدام می کند

استخدام حسابدار

/jab-237
یک شرکت معتبر در حوزه صنعت استخدام می کند 

کارجو : حسابدار

/work-316
جویای کار در حیطه امور مالی و حسابداری

استخدام مهندس عمران

/post-69
یک شرکت معتبر در حوزه ی ساخت و ساز استخدام می کند

استخدام کارشناس فروش

/post-68
یک شرکت معتبر درحوزه ی صنعت وتجارت  استخدام می کند

استخدام منشی اداری

/jab-195-1
یک شرکت معتبر در حوزه ی تبلیغات استخدام می کند

استخدام حسابدار

/jab-195-2
یک شرکت معتبر در حوزه ی تبلیغات استخدام می کند