جویای کار تربت حیدریه

کارجو : مهندس عمران

/work---341
جویای کار درحوزه ی مهندسی عمران 

کارجو : مهندس شیمی

/work---336
جویای کار در حوزه ی مهندسی شیمی

کارجو : مهندس کامپیوتر

/work---335
جویای کار در حوزه ی فنی و مهندسی

کارجو : حسابدار

/work---332
جویای کار در حوزه ی حسابداری و امور مالی

کارجو :حسابدار

/work---331
جویای کار درحوزه ی حسابداری و امور مالی

کارجو: منشی دفتری

/work---330
جویای کار در حوزه ی امور اداری 

کارجو :مهندس عمران

/work---322
جویای کار درحوزه ی مهندسی عمران وصنعت ساختمان 

کارجو : مهندس برق

/work---321
جویای کار در صنعت برق 

استخدام پشتیبان اداری و آموزشی

/jab-1
آموزشگاه  راز خلق استخدام می کند.

کارجو : راننده

/work---113
جویای کار در زمینه رانندگی