ترتب حیدریه

کارجو : پیراشگر مردانه

/work---104
جویای کار در زمینه کارخانجات واحد های تولیدی و صنعتی ،اپراتور واحد های تولیدی شرکت های خدماتی