بکارگماری

کارجو : مهندس عمران

/work---341
جویای کار درحوزه ی مهندسی عمران 

کارجو : منشی اداری

/work---339
جویای کار در حوزه ی امور اداری و دفتری

کارجو : مهندس عمران

/work---334
جویای کار در حوزه ی مهندسی عمران 

کارجو : منشی اداری

/work---108
جویای کار در زمینه منشی اداری ، دفتری ،پزشکی و خدماتی

کارجو : پرستار

/work---116
جویا یار در زمینه پرستاری ، صنایع بسته بندی شرکت های خدماتی،مشاغل خانگی

کارجو : تکنسین برق

/work---126
جویای کار در زمینه شرکت های تاسیساتی ، کارخانجات و شرکت های ساختمانی 

کارجو : نیرو ساده

/work---130
جویای کار در زمینه خدمات مربوط به کارخانجات ،کارگری واحد های تولیدی،صنایع بسته بندی ،خدمات نظافتی ،خدمات شرکت های خصوصی

کارجو : نیرو فنی

/work---134
جویای کار در زمینه نیروی خدمات خط تولید ،کارگری کارخانجات و واحد های تولیدی 

کارجو : منشی اداری

/work---139
جویای کار در زمینه منشی اداری ،دفتری و پزشکی 

کارجو : نیرو فنی

/work---144
جویای کار در زمینه کارخانجات و خطوط تولیدی ،کارگاه های تولیدی ،تعمیر و نگهداریکارهای فنی و اپراتور ی معادن شرکت تاسیساتی