برقکار صنعتی

استخدام نقشه کش صنعتی

/jab-201
یک شرکت معتبر در حوزه ی تولید وصنعت استخدام می کند