بازار کار تریت حیدریه

کارجو: منشی اداری

/work---328
جویای کار در حوزه ی امور اداری و دفتری