بازار کار تربت حیدریه

کارجو : راننده

/work---114
جویا یکار در زمینه رانندگی و سنگ کاری و کاشی کاری 

کارجو : نیرو خدمات

/work---124
جویای کار در زمینه خدمات آشپزخانه، صنایع دسته بندی ،نیروی خدمات شرکت های خدماتی و خصوصی 

کارجو : راننده

/work---165
جویای کار در زمینه رانندگی 

کارجو : نیرو ساده

/work---170
جویای کار در زمینه بسته بندی و خدمات 

کارجو : خدمات اداری

/work---172
جویای کار در زمینه خدمات اداری و کار در داروگیاهی 

کارجو : مهندس مکانیک

/work---183
جویای کار در زمینه رشته مربوطه 

کارجو : مهندسی عمران

/work---208
جویای کار در زمینه رشته عمران

کارجو : نیروی ساده

/work---210
جویای کار در زمینه خدماتی 

کارجو : نیروی ساده

/work---211
جویای کار در زمینه آشپزی، خیاطی و خدمات

کارجو : نیروی ساده

/work---213
جویای کار در زمینه جوشکاری و خدمات اداری