بازار کارتربت حیدریه

استخدام کارگر ساده

/jab-215
یک کارگاه معتبر درحوزه ی سنگ استخدام می کند