اگهی شغلی

کارجو : نیرو فنی

/work---144
جویای کار در زمینه کارخانجات و خطوط تولیدی ،کارگاه های تولیدی ،تعمیر و نگهداریکارهای فنی و اپراتور ی معادن شرکت تاسیساتی 

کارجوی :راننده

/work---303
جویای کار رانندگی