استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

/jab-214-2
یک  رستوران معتبر در حوزه ی خدمات  استخدام می کند