استخدام تربت حیدریه

کارجو : منشی اداری

/work---339
جویای کار در حوزه ی امور اداری و دفتری

کارجو : مهندس عمران

/work---334
جویای کار در حوزه ی مهندسی عمران 

کارجو :صندوقدار

/work---324
جویای کار در حوزه ی صندوقداری و امور دفتری 

استخدام فروشنده

/jab-250-2
یک فروشگاه معتبر در حوزه فروش استخدام می کند 

استخدام حسابدار

/jab-268-2
یک مجموعه کسب وکار معتبر استخدام می کند.

کارجو : خیاط

/work---101
جویای کار در زمینه خیاطی 

کارجو : راننده

/work---114
جویا یکار در زمینه رانندگی و سنگ کاری و کاشی کاری 

کارجو : نیرو خدماتی

/work---118
جویای کاردر زمینه کار خانگی 

کارجو : نیرو خدمات

/work---123
جویای کار در زمینه صنایع بسته بندی ،اپراتور کارخانجات ،خدمات واحد های تولیدی 

کارجو : حسابدار

/work---127
جویای کار ر زمینه حسابدار،کمک حسابدار ، انبار دار و اور مالی