استخدامی تربت حیدریه

استخدام منشی اداری

/jab-195-1
یک شرکت معتبر در حوزه ی تبلیغات استخدام می کند

کارجو

/work-182
جویای کار : حسابدار و کمک حسابدار 

استخدام پرستار

/jab-195
یک خانواده محترم به جهتمراقبت و پرستاری از سالمند استخدام می کند .