استخدام

استخدام راننده پایه یک

/jab-279
یک کارخانه معتبر استخدام می کند.

کارجو : حسابدار

/work---348
جویای کار درحوزه ی حسابداری

کارجو : راننده

/work---347
جویای کار در حوزه ی رانندگی 

کارجو : حسابدار

/work---344
جویای کار درحوزه ی امور مالی و حسابداری

کارجو : مهندسی مکانیک خودرو

/work---345
جویای کار در حوزه ی مهندسی خودرو 

کارجو : نیروی ساده

/work---341-2
جویای کار دررحوزه ی فنی 

کارجو: حسابدار

/work---337
جویای کار در حوزه ی حسابداری و امور مالی

کارجو : مهندس شیمی

/work---336
جویای کار در حوزه ی مهندسی شیمی

کارجو :حسابدار

/work---331
جویای کار درحوزه ی حسابداری و امور مالی

کارجو : حسابدار

/work---323
جویای کار در حوزه ی امور مالی و حسابداری