آگهی فرصت شغلی

استخدام حسابدار

/jab-268
یک شرکت معتبر حسابدار استخدام می کند

استخدام پشتیبان اداری و آموزشی

/jab-1
آموزشگاه  راز خلق استخدام می کند.

استخدام فروشنده

/jab-250-2
یک فروشگاه معتبر در حوزه فروش استخدام می کند 

استخدام کارشناس فناوری

/jab-215-2
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری استخدام می کند .

استخدام کمک آشپز

/jab-214-2
یک  رستوران معتبر در حوزه ی خدمات  استخدام می کند

استخدام آشپز

/jab-214
یک رستوران معتبردر حوزه ی  خدمات استخدام می کند

استخدام کاربر دفتر پیشخوان

/jab-204-2
یک دفترپیشخوان معتبر استخدام می کند 

استخدام حسابدار

/jab-202
یک فروشگاه معتبر در حوزه ی فروش استخدام می کند

استخدام روانشناس

/jab-197
یک خیریه معتبر استخدام می کند.

استخدام مدیر داخلی

/jab-196-2
یک تعاونی نیمه دولتی استخدام می کند.