آگهی شغلی

کارجو:متصدی دبیرخانه

/work---333
جویای کار در حوزه ی اموراداری

کارجو : منشی اداری

/work---108
جویای کار در زمینه منشی اداری ، دفتری ،پزشکی و خدماتی

کارجو : کار اداری

/work---117
جویای کار در زمینه اداری ،کارفنی ،مربی گری و منشی 

کارجو : آشپز

/work---122
جویای کار در زمینه آشپزی و کمک آشپز در هتل ها ،رستوران ها و کارخانجات دارای رستوران

کارجو : تکنسین برق

/work---126
جویای کار در زمینه شرکت های تاسیساتی ، کارخانجات و شرکت های ساختمانی 

کارجو : نیرو ساده

/work---130
جویای کار در زمینه خدمات مربوط به کارخانجات ،کارگری واحد های تولیدی،صنایع بسته بندی ،خدمات نظافتی ،خدمات شرکت های خصوصی

کارجو : نیرو فنی

/work---134
جویای کار در زمینه نیروی خدمات خط تولید ،کارگری کارخانجات و واحد های تولیدی 

کارجو : منشی اداری

/work---139
جویای کار در زمینه منشی اداری ،دفتری و پزشکی 

کارجو :مهندس عمران

/work---149
جویای کاردر زمینه رشته تحصیلی 

کارجو : دارویار

/work---157
جویای کار در زمینه داروخانه