آگهی جویای کار

کارجو :مدرس

/work---327
جویای کار درحوزه ی آموزش ابتدایی

کارجو :صندوقدار

/work---324
جویای کار در حوزه ی صندوقداری و امور دفتری 

کارجو : حسابدار

/work---323
جویای کار در حوزه ی امور مالی و حسابداری

کارجو : خیاط

/work---101
جویای کار در زمینه خیاطی 

کارجو : راننده

/work---114
جویا یکار در زمینه رانندگی و سنگ کاری و کاشی کاری 

کارجو : نیرو خدماتی

/work---118
جویای کاردر زمینه کار خانگی 

کارجو : نیرو خدمات

/work---123
جویای کار در زمینه صنایع بسته بندی ،اپراتور کارخانجات ،خدمات واحد های تولیدی 

کارجو : نیرو خدمات

/work---124
جویای کار در زمینه خدمات آشپزخانه، صنایع دسته بندی ،نیروی خدمات شرکت های خدماتی و خصوصی 

کارجو : نیرو فنی

/work---132
جویای کار در زمینه کار در کارخانجات سیمان ،کارخانه کائولین ،کارخانجات صنعتی ،نیروگاه و معادن خواف ، واحدهای تولیدی

کارجو : دارویار

/work---136
جویای کار در زمینه دارویاری و حسابداری وکار دفتری