آگهی جویای شغل

کارجو : تکنسین برق

/work---128
جویای کار در زمینه شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی و راه آهن