آگهی استخدام

استخدام مدیر داخلی

/jab-250-3
یک مجموعه کسب وکار معتبر استخدام می کند 

استخدام مدیر فروش

/jab-110
یک شرکت معتبر  فعال در حوزه ی نمایندگی  وفروش سیمان استخدام می کند.

استخدام نقاش

/jab-196
یک کارفرمای محترم در حوزه ی نقاشی ساختمان استخدام می کند.

استخدام پرستار

/jab-195
یک خانواده محترم به جهتمراقبت و پرستاری از سالمند استخدام می کند .