آموزش فتوشاپ

دوره ی برنامه نویسی python

/python-programming
زبان برنامه نويسي پايتون (Python Programming Language) «زباني با يادگیري آسان محسوب مي شودو از همین رو بسیاري از برنامه نويس هاي تازه كار آن را به عنوان اولین زبان برنامه نويسي خود برمي گزينند، زيراپايتون به عنوان يک «زبان همه منظوره (General-Purpose Language)«ساخته و توسعه داده شده و محدودبه توسعه نوع خاصي از نرم افزارها نیست. به بیان ديگر، ميتوان از آن براي هر كاري، از «تحلیل دادهData Analysis» گرفته تا ساخت بازي هاي كامپیوتري استفاده كرد»