آموزش رزومه نویسی

جلسه آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

/resume
💢 برای استخدام در مجموعه های معتبر باید بتوانید یک رزومه اصولی ارسال کنید و در جلسه مصاحبه قوی حاضر شوید.
✴️ این جلسه برای کارجویان کاریابی رازخلق رایگان می باشد