آموزش حسابداری

دوره کمک حسابدار

/accounting-assistant-2
کمک حسابدار از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی هاي بکارگیري مفاهیم حسابداري،ثبت رویداد هاي مالی،مستند سازي و بایگانی اطلاعات حسابداري و پرونده هاي مالی، ثبت اطلاعات در دفاترحسابداري، تهیه و تنظیم گزارشها و صورتهاي مالی اساسی موسسات خدماتی و اصلاحات و بستن حسابهاي دائم وموقت، حسابداري در موسسات بازرگانی، کارپردازي در موسسات، بکارگیري مفاهیم حسابداري حقوق و دستمزد مربوطه، تهیه وتنظیم پیش نویس لیست حقوق و مستندات مربوطه، بکارگیري نرم افزار اکسل در حسابداري می باشد و با شغل حسابدار و حسابدار حقوق و دستمزد در ارتباط است

دوره‌ی کاربرنرم افزارمالی

/financial-software-user-2
اصول و مقدمات حسابداری
آموزش کامل و جامع نرم افزار محک