کاریابی راز خلق

استخدام منشی

/jab-194
یک دفتر نمایندگی معتبر در حوزه ی فروش کارت خوان استخدام می کند.

استخدام کارگر ساده

/jab-193
یک  کارگاه معتبر در حوزه ی ساختمانی کارگر ساده استخدام می کند.