کاریابی راز خلق

استخدام منشی اداری

/work---238-2
یک موسسه خیریه استخدام می کند 

استخدام منشی

/jab-242
یک شرکت معتبر در حوزه خدمات کامپیوتر استخدام می کند

استخدام مهندس عمران

/post-69
یک شرکت معتبر در حوزه ی ساخت و ساز استخدام می کند

استخدام کارشناس فروش

/post-68
یک شرکت معتبر درحوزه ی صنعت وتجارت  استخدام می کند

استخدام سرایدار

/jab-217
یک خانواده محترم  استخدام می کند

استخدام انباردار

/jab-219
یک شرکت معتبر در حوزه ی فروش استخدام می کند

استخدام آشپز

/jab-214
یک رستوران معتبردر حوزه ی  خدمات استخدام می کند

استخدام کارگر ساده

/jab-215
یک کارگاه معتبر درحوزه ی سنگ استخدام می کند

کارجو

/work-272
جویای کار: مهندس معماری

استخدام کاربر دفتر پیشخوان

/jab-204-2
یک دفترپیشخوان معتبر استخدام می کند